Výročná správa o činnosti za rok 2013

POMOC   RODINE

Občianske združenie, Námestie osloboditeľov 77, 071 01 Michalovce

IČO 31961410

Stručný popis združenia:

Z histórie:  OZ Pomoc rodine vzniklo 8.8.2000 na podnet žien v podpornej skupine „Nie si sama“. Skupina  sa pod vedením PhDr. Márie Hargašovej stretáva od septembra 1999 každú stredu v podvečerných hodinách ako otvorená podporná skupina žien s problémom závislosti na násilníckom partnerovi. Od roku 2002 OZ prevádzkuje ambulantnú špecializovanú sociálnu poradňu Centrum pomoci obetiam domáceho násilia (CPODN).

Hlavným poslaním združenia sa stalo pomáhať tým, ktorí v rodinách trpia najviac – ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti ako sekundárne obete domáceho násilia.

Na Slovensku (podľa reprezentatívnych výskumov) zažíva násilie 21,2 % dospelých žien vo veku od 18 – 64 rokov, ktoré majú v súčasnosti partnera. Teda približne 570 tis. slovenských žien. Výskyt násilia zo strany bývalých partnerov a manželov je ešte vyšší, až 27,9 %, čo predstavuje 750 tis. slovenských žien.  Južný dolný Zemplín je jedným z rozlohou najväčších regiónov Slovenska. Patrí medzi regióny s vysokou mierou nezamestnanosti, vysokým výskytom závislosti na drogách, najmä na alkohole, ktorý spolu s nepriaznivou finančnou situáciou v rodine je najčastejším spúšťačom domáceho násilia. Z cca 238 741 obyvateľov regiónu (k 31.12.2010) tvoria polovicu (cca 119 370) osoby ženského pohlavia, ktoré sú v dôsledku rodovej a mocenskej nerovnosti najčastejšie obeťami domáceho násilia. V celom regióne je  takýchto žien   cca  29 843 (25%). Medzinárodné dokumenty – Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách, Všeobecné odporúčanie č. 19 k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie, Minimálne štandardy Rady Európy... ratifikovala okrem iných aj Slovenská republika. Zodpovednosťou štátu je zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie a ich deťom účinnú pomoc a ochranu. Z týchto záväzkov vyplýva, že každá krajina by mala mať  aspoň 1 špecializované poradenské centrum na 50.000 žien. Na Slovensku by sme mali mať 54 takýchto špecializovaných poradenských centier, v našom regióne minimálne dve. Naše OZ má v pláne postupne vybudovať silné regionálne poradenské centrum, spĺňajúce minimálne medzinárodné štandardy.

Etické princípy: CPODN má vypracovaný etický kódex, ktorý vychádza z etických princípov sociálnej práce a je prístupný v priestoroch OZ vrátane opisu možnosti podania sťažnosti.

Organizačná štruktúra: OZ sa riadi stanovami, na čele OZ je trojčlenné predsedníctvo, ktoré riadi činnosť OZ v dobe medzi členskými schôdzami. Predsedníčkou a štatutárnou zástupkyňou je PhDr. Mária Hargašová a v CPODN  pracuje aj ako sociálno-psychologická poradkyňa. Od 01.02.2012 pracuje v CPODN na plný úväzok aj sociálna pracovníčka Mgr. Martina Bamburáková.

Partnerské a spolupracujúce organizácie: OZ spolupracuje s MVO zameranými na rodovú rovnosť a prevenciu a elimináciu rodovo podmieneného násilia. S niektorými (ZZŽ Fenestra Košice, „Žena v tiesni“ Martin, „My mamy“ Prešov,  „Kotva“ Trebišov, „Progresfem“ Poprad „Možnosť voľby“ Bratislava) tvorí neformálnu Bezpečnú ženskú sieť. Spolupracuje aj s OSPOD a R ÚPSVaR.  OZ je zaregistrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb - špecializovaného sociálneho poradenstva v rámci KSK a spolupracuje s KSK a na svoje služby má akreditáciu MPSV a R SR  pre špecializované sociálne poradenstvo.

Aktivity združenia:

16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách: OZ sa opäť zapojilo do kampane, ktorú organizovalo ZZŽ Fenestra Košice od 25.11. – 10.12.2013 rôznymi aktivitami, ku ktorým opakovane patrí tzv. pískačka na verejnom mieste proti násiliu páchanému na ženách.

Vzdelávanie:

Pracovníčky CPODN sú vysokoškolsky vzdelané v odbore, odbornosť zvyšujú samoštúdiom a pravidelnými (raz mesačne) skupinovými supervíziami v Regionálnej zemplínskej skupine pre psychohygienu a supervíziu poradcov v psychológii a sociálnej práci.

Združenie v minulosti postupne organizovalo školenia a semináre, na ktorých sa zúčastnili aj mestskí a štátni policajti, právnici, sociálni pracovníci, učitelia, pracovníci obecných a mestských úradov z okresov Michalovce a Sobrance. OZ je odborne pripravené  pokračovať vo vzdelávaní v uvedenej problematike na požiadanie a opakované školenie odborníkov.

Preventívny program „Hranice“ je zameraný na prevenciu násilia a sexuálneho zneužívania detí a mladistvých. Ide o prepracovaný program prevzatý zo Švajčiarska, je určený pre deti od predškolského veku  až po vysokoškolákov - je prispôsobený  pre všetky vekové skupiny a CPODN je pripravené na požiadanie  ho realizovať.

CPODN: Od roku 2002 OZ prevádzkuje Centrum pomoci obetiam domáceho násilia ako ambulantné poradenské centrum, ktorého činnosť najprv finančne podporili OSF-NOS, ETP Slovensko a program Acces. Potom sa OZ registrovalo na KSK ako poskytovateľ sociálnych služieb (akreditácia podľa z. č. 195/1998 a od roka 2012 akreditácia na špecializované sociálne poradenstvo podľa z. č. 448/2008 Zb.).

V roku 2013 pracovali v CPODN dve odborné poradkyne.

CPODN poskytlo v roku 2013 pre 161 klientok ( z toho 64 nových) 605 konzultácií.

Počet klientok 161
Z toho nových 64
Počet konzultácií 605
Z toho jednorazové 60
Všeobecné právne poradenstvo a návrhy 70
 Iné písomné návrhy, žiadosti 58
 Pomoc cez Linku pomoci a web 116
 Počet stretnutí „Nie si sama“ 41

Špecializované sociálne poradenstvo. V náplni poradenskej činnosti je nadviazanie kontaktu s klientkou, dokumentácia zranení, špeciálna diagnostika DN a zisťovanie  stupňa ohrozenia klientky a jej detí, história vzťahu s prítomnosťou násilia (vypĺňanie poradenského listu), možné zdroje podpory klientky (externé a interné) a akútneho riešenia (zastavenie násilia), stupeň závislosti klientky na vzťahu, doterajšie ujmy a traumy (psychické, fyzické, sociálne), pripravenosť klientky prijímať radikálne riešenia, hľadanie alternatív pre klientku, v prípade priania zotrvať s násilným partnerom príprava bezpečnostného plánu v prípade ďalšieho útoku, práca s obavami klientky (a nesprávnymi predstavami, mýtmi) a práca na posilňovaní jej sebavedomia, edukovanie - oboznámenie klientky s charakteristickými rysmi násilníckeho správania vrátane pravdepodobnej negatívnej perspektívy, motivovanie k zaradeniu do podpornej skupiny, v prípade potreby hľadanie azylu – utajeného bývania, spôsoby ochrany s pomocou  polície, oboznámenie s formami pomoci štátu, dohodovanie priebehu spolupráce. Cieľom je zastavenie násilia a obnovenie sebavedomia a zodpovednosti klientky za svoj život a život svojich detí.Okrem osobných boli poskytované telefonické a e-mailové konzultácie, pomoc pri vypracovaní rôznych právnych podaní, žiadostí, vypĺňanie tlačív a pod. Psychologička viedla 41 stretnutí otvorenej podpornej skupiny „Nie si sama“.

Všeobecné právne poradenstvo. V prípade, že sa klientka rozhodla riešiť svoju situáciu právnou cestou a nemá finančné prostriedky na odbornú právnu pomoc, pracovníčka jej okrem podania základných právnych informácií pomáha vypracovať rôzne písomné právne podania. K tomu nám pomáha literatúra (napr. Vzory právnych podaní) a školenia, ktoré sme v minulosti absolvovali. Najčastejšími podaniami sú: návrh na vylúčenie zo spoločného bývania, návrh na rozvod manželstva, návrh na zverenie detí do starostlivosti matky, návrh na obmedzenie styku otca s deťmi.

Telefonické poradenstvo na pevnej linke (+421 56 688 44 73) a mobilnej linke +421 911 084 473 poskytuje pracovníčka CPODN v pracovných dňoch od 8,00 do 16,00 hod.  Od 16,00 do 24,00 hod. a cez víkendy preberá hovory PhDr. Hargašová na mobilnej linke (0908954873 dobrovoľnícky). Obsahom hovorov je buď krízové poradenstvo tesne po incidente násilia alebo podpora klientky pred rôznymi zaťažujúcimi situáciami (napr. pred pojednávaním), podanie informácie alebo dohodovanie osobnej návštevy. Viac je aj pomoci prostredníctvom e-mailov.

Riziká a príležitosti:

OZ sa prihlásilo do pripravovaného národného projektu s garanciou Úradu vlády, ktorý s podporou nórskeho finančného mechanizmu má v najbližších rokoch zásadnou mierou prispieť k realizácii národnej stratégie a národného akčného plánu boja proti násiliu páchanému na ženách. Prostredníctvom projektu sa naše OZ chce do tohto procesu zapojiť a vytvoriť v regióne Zemplína silné intervenčné a poradenské centrum, ktoré bude spĺňať medzinárodné štandardy pomoci ženám, na ktorých je páchané násilie a obetiam domáceho násilia.

V Michalovciach, 15.05.2014                                                                                                              PhDr. Mária Hargašová

                                                                                                                                                                       štatutárna zástupkyňa