„Zabezpečenie komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie“

POMOC RODINE získalo nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu, ktorý je zameraný na dostupnosť špecifických služieb pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie. Rýchla a účinná špecializovaná pomoc prispeje k zlepšovaniu kvality života žien a detí, ktoré zažívajú násilie.

Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitnej, komplexnej pomoci a podpory ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie.

Cieľovou skupinou projektu sú ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie, ako osoby ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Trvanie projektu bude v období od januára 2019 – do decembra 2022.

Výška nenávratného finančného príspevku: 199 987,31 €

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji

www.norwaygrants.org
www.norwaygrants.sk/violence

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Projekt číslo DGV02001 "Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji" bol podporený sumou 290 728 € v rámci programu SK 09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Správca programu je Úrad vlády SR. Prijímateľ projektu Košický samosprávny kraj. Partneri projektu Fenestra, Pomoc rodine, Kotva n.o. Trebišov a OZ Hana. Projekt bude realizovaný v termíne do 30.4.2017

Cieľ projektu

Znížené rodovo podmienené násilie

Cieľové skupiny

Cieľovými skupinami sú obete partnerského násilia (ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie) sú primárnou cieľovou skupinou projektu. V rámci projektu bude pre ženy zabezpečený prístup ku kvalitnej, špecifickej pomoci a podpore zo strany MVO (poradenské centrá, ubytovacie zariadenie), k rôznym druhom služieb reflektujúcich ich špecifické potreby, k informáciám o násilí a dostupným miestam pomoci v KSK a tiež bude zabezpečený citlivejší prístup zo strany inštitúcií. Zamestnanci v štátnej a verejnej službe budú viac informovaný o problematike rodovo podmieneného násilia prostredníctvom vzdelávacích workshopov a informačnej brožúry a budú aktívne zapojení do diskusie o potrebe a možnostiach multi-inštitucionálnej spolupráce.

Výstupy projektu a indikátory výstupov

Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti - azylové domy pre ženy a poradenské centrá. 

Počet podporených poradenských centier: 4

Počet prípadov poskytnutia poradenstva - obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 550

Výsledky projektu a indikátory výsledkov

Zvýšenie dostupnosti a kvality špecializovaného poradenstva

 • Počet druhov a foriem poskytovaného poradenstva: 5
 • Počet stretnutí špecializovaných MVO (partneri projektu) zameraných na výmenu skúseností: 5
 • Počet letákov pre ženy s informáciami o násilí a špecializovaných službách v KSK: 8500

Zvýšenie citlivosti, informovanosti a zručností pracovníčok a pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií

 • Počet workshopov zameraných na scitlivovanie a vzdelávanie pre pracovníčky/ov štátnych a verejných inštitúcií: 7
 • Počet stretnutí zameraných na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce:9
 • Informačná brožúra pre  pracovníkov/čky štátnych a verejných inštitúcií: 2800

Zvýšenie citlivosti, informovanosti detí a mladých ľudí na problematiku rodovo podmieneného partnerského násilia.

 • Počet divadelných predstavení: 2
 • Počet diskusií s demi a mladými ľuďmi: 2

Sme partnerom národného projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách (v období od júna 2014 do decembra 2015, prijímateľ a miesto realizácie Inštitút pre výskum práce a rodiny, Župné nám. 5-6, 812 41 Bratislava).

Národný projekt je zameraný na priamu podporu špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie. Prostredníctvom 9 partnerov projektu, podporou ich odborných personálnych kapacít sa špecializované sociálne služby stabilizujú a rozšíria. V spolupráci s partnermi projektu sa zriadi aj Národná nonstop bezplatná linka pre ženy zažívajúce násilie a špecializované dištančné internetové poradenstvo. Celkovo sa pomôže viac ako 1 500 ženám zažívajúcim, ohrozeným alebo v minulosti vystavených rôznym formám násilia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Prioritné osi: tu

Tento projekt je spolufinancovaný z ESF (www.esf.gov.sk).

Ciele projektu:

 • Sociálna inklúzia žien ohrozených násilím priamou podporou špecializovaných sociálnych služieb
 • Stabilizácia a rozšírenie špecializovaných sociálnych služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti
 • Zriadenie národnej bezplatnej nonstop telefonickej linky a dištančného internetového poradenstva pre ženy zažívajúce násilie
 • Stabilizované a dostupné zariadenia poskytujúce obnovené a širšie služby pre ženy zažívajúce násilie
 • Fungujúca a využívaná webstránka krízovej linky s možnosťou online dištančného poradenstva a chatu
 • Fungujúca národná bezplatná poradenská linka zabezpečená vyškolenými pracovníkmi/-čkami
 • Nastavený systém monitoringu, evaluácie a supervízie činnosti na linke
 • Využívaný manuál telefonickej krízovej intervencie a dištančného online poradenstva
 • Distribuované informačné materiály v slovenčine, maďarčine, rómčine, angličtine, vietnamčine a ukrajinčine
 • Posilnená spolupráca medzi partnermi - poskytovateľmi sociálnych služieb a vzájomná výmena informácií a know-how partnerov

Zmluvy vrátane rozpočtov: Zmluva medzi MPSVR SR a IVPR 33/14Zmluva medzi MPSVR SR a IVPR 34/2014

Opis projektu: Prioritná os 3Prioritná os 2

Publicita projektu: infoplagát: tu, označenie priestorov: www.ivpr.gov.sk/IVPR/images/IVPR/NP/PEN1/priestory_pomoc_rodine.pdf