Fakty o násilí

Čo je rodovo podmienené násilie?
Kažý prejav rodovo podmieneného násilia, ktoré má, alebo by mohol mať za následok telesnú, sexuálnu alebo duševnú ujmu alebo utrpenie žien, vrátane hrozby takýmito činmi, zastrašovania a úmyselného obmedzovania slobody, a to vo verejnom alebo súkromnom živote.

Násilím je každé správanie muža, ktorého cieľom je uplatňovanie moci alebo kontroly nad ženou a deťmi.

Formy násilia, často vyskytujúce sa súčasne:

 • Fyzické násilie - všemožné formy brutálneho zaobchádzania, spája sa aj s ničením majetku, najmä vecí, na ktorých žene obzvlášť záleží.
 • Vyvolávanie strachu - ďalší prostriedok násilia, keď strach pred ďalším násilím sa často stáva najsilnejším prostriedkom útlaku
 • Obťažovanie a terorizovanie/ vyhrážky - sústavne telefonáty, listy, špehovanie, vyhrážky sú silným prostriedkom na kontrolu obete. Treba ich brať vždy vážne.
 • Psychické násilie zahŕňa citové a slovné týranie, zosmiešňovanie, urážanie, osočovanie ... Ničí sebavedomie a sebahodnotenie ženy, násilník takto odvracia od seba pozornosť, hľadá problém v žene.
 • Sociálne násilie má cieľ ženu izolovať. Patrí sem napr. bránenie styku s rodinou, priateľmi, uzamknutie v byte, zablokovanie telefónu.
 • Ekonomické násilie - zneužívanie moci pri disponovaní finančnými prostriedkami.
 • Sexualizované násilie zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Sexualizované násilie je aktom egresie a zneužitia moci, a nie výsledkom nekontrolovateľných sexuálnych pudov. Príkladom sú vynútená penetrácia, nútenie k iným sexuálnym aktivitám, k sledovaniu pornografie atď.
 • Ubezpečovanie o láske po týraní zabraňuje ženám, aby si uvedomili závažnosť násilia a škody.
   
  Priebeh násilného vzťahu
  Prípady domáceho násilia prebiehajú v cykloch
  Vystupňovanie napätia. V tejto fáze násilník vyhľadáva zámienky na to, aby Vás mohol kritizovať, ponižovať. Prejavuje sa stále viac agresívne.
  Samotný akt násilia - výbuch. Dochádza k fyzickému napadnutiu, sexuálnemu zneužitiu alebo psychickému nátlaku, ktorý má za cieľ Vás pokoriť, či donútiť Vás chovať sa tak, ako si násilník praje.
  Ospravedlňovanie alebo zvaľovanie viny na ostatných. Táto fáza býva zdanlivo najpokojnejšia. Násilný partner Vám nosí kvety alebo darčeky na zmierenie, sľubuje, že sa nič podobné nebude opakovať, alebo Vás obviňje, že si za napadnutie môžte sama.
  Tieto tri obdobia sa v násilnom vzťahu neustále opakujú.
  Čo Vám bráni zo vzťahu odísť?
   
  Láska k partnerovi, pocit, že vzťah má aj svoje dobré stránky.
  Nádej, že sa partner zmení.
  Rezignácia, zmierenie sa s tým, že zo situácie nie je východisko.
  Strach ,
  Prianie, aby partner prestal páchať násilie, prípadne odišiel on sám
  Je treba vedieť, že násilie má tendenciu sa stupňovať!!!
   
  Čo máte urobiť, aby sa to skončilo?
   
  Veľa ľudí Vám povedalo, že si vlastne za všetko môžete sama, že je Vašou povinnosťou udržať rodinu pohromade, že sa to časom možno zlepší.
   
  Nie je to pravda !
   
   
   
   
  Za násilné správanie je zodpovedný len násilník, za násilné správanie musí prevziať zodpovednosť a niesť následky ( aj trestnoprávne).
   
  Ukončiť násilie a odísť z násilného vzťahu nie je ľahké, ale zotrvávať v takomto vzťahu prináša len ďalšie utrpenie a veľké škody na tele a duši vás a vašich detí.
   
  že budete osamelá
  že možno má partner pravdu v tom, že ste nedokonalá, neschopná, zlá...
  že sa jeho vyhrážky stanú skutočnosťou, ak odídete,
  že vás okolie alebo aj príbuzní nepochopia,
  že vás budú obviňovať
  že sa vám zníži životná úroveň
  že si vás násilnícky partner aj tak nájde a donúti k návratu
  že vám to deti budú vyčítať