O nás

OZ Pomoc rodine (OZ PR) vzniklo 8.8.2000 zaregistrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky na podnet žien - obetí domáceho násilia. Ale už 27.9.1999 bol otvorený klub žien v ťaživých životných situáciách, fungujúci na báze dobrovoľníckej práce. Práca ukázala, že priestor problematiky je široký a subjektov, ktoré sa komplexnejšie zaoberajú potrebami a problémami rodiny je veľmi málo. Daný fakt podnietil ďalšie smerovanie aktivity združenia.

Našim zámerom je:

  • podnecovať občianske aktivity pri presadzovaní ľudských práv s dôrazom na podporu a skvalitnenie života rodín a ich členov (v rámci nich práv žien a detí) podieľať sa na zvyšovaní informovanosti verejnosti o negatívnych sociálno-patologických javoch a možnostiach ich prevencie
  • posilňovať a rozširovať nulovú toleranciu násilia v medziľudských vzťahoch, podporovať rovnoprávne postavenie mužov a žien (v rodine a spoločnosti), rozvíjať toleranciu k rôznorodosti a spoluprácu medzi pohlaviami
  • prispievať k zdravému životnému štýlu, podpore funkčnosti rodín a plnohodnotného života
aile Naše súčasné aktivity sa, ale zameriavajú predovšetkým na predchádzanie domácemu násiliu a pomoc obetiam domáceho násilia. Cieľová skupina, prevažne ženy a deti, následkom spravidla niekoľkoročného násilia je sociálne vylúčená, so zranenou duševnou integritou, skresleným sebahodnotením, zníženým sebavedomím, pocitmi viny, psychosomatickými ochoreniami a často s oklieštenými finančnými prostriedkami. Navrhli sme niekoľko možných riešení a rozpracovali niekoľko projektov s cieľom pomôcť týmto obetiam domáceho násilia a s cieľom oboznámiť verejnosť o tomto silne tabuizovanom probléme.